SKYDDSBLAD

Tangit PVC-U

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär.

Hudkontakt: Skölj med rinnande vatten och tvätta med tvål. Hudvård. Avlägsna kläder som förorenats av produkten.

Ögonkontakt: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/uppsök läkare eller sjukhus.

Förtäring: Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.

Andra upplysningar:  Vid besvär, kontakta läkare.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån). Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13, SDB.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallshantering av produkten: Avfallshantera enligt lokala lagar och förordningar.

Avfallshantering av ej rengjord förpackning: Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.