Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

SVEFAB bevarar värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk-, administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning i Sverige.

En kvalitets- och miljösäkrad fastighetsförvaltning

SVEFAB skall vara kundernas förstahandsval när det gäller kvalitets- och miljösäkrad förvaltning genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade lösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan. All vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt vilket innebär att kvalitet-, miljö – och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla våra processer.

 

 

SVEFAB når framgång i kvalitetsarbete genom att:

 • Leverera överenskommet uppdrag på avtalad tid.
 • Vara professionell i alla kundrelationer.
 • Säkerställa engagerade och kompetenta medarbetare.
 • Samverka med leverantörer kring relevanta kvalitetsaspekter.

SVEFAB når framgång i miljöarbete genom att:

 • Ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga föroreningar.
 • Kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt.
 • Följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav.
 • Samverka med leverantörer och myndigheter kring relevanta miljöaspekter.
 • Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöarbete innefattar bland annat:

 • I ett nära samarbete mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador.
 • Vårt mål är en bra arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap och trygghet.
 • Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå.
 • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar.
 • På regelbundna arbetsplatsträffar diskuteras tillbud, arbetsmiljö, personal och andra frågor.
 • Vi skall kontinuerligt utvärdera vårt arbetsmiljöarbete och samtidigt fastställa nya mål med arbetet.
 • Att regelbundet på arbetsplatsen göra översyn av arbetsmiljön och säkerheten.

SVEFAB är ISO-certifierade

SVEFAB är kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt standard ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Certifikaten är ett bevis på att ledningssystemet överensstämmer med de krav som ISO-certifikaten ställer. För att säkerställa att miljökraven upprätthålls så sker årliga revisioner. SVEFAB lever upp till denna standard genom systematiskt, organiserat och regelbundet kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.