SKYDDSBLAD

Radar Dos P – mot flygande insekter

2018-09-19

  Användningsområde

Bekämpning

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare om ansträngd andning eller oregelbunden andning uppstår.

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Tag ut kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Till läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

Andra upplysningar: Information till läkare: dekontaminering, understödjande och symptomatisk behandling. Motgift är ej känt.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Undvik respektive avlägsna kringliggande antändningskällor. Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i förslutbara behållare. Rengör golv och förorenade föremål med en fuktig trasa. Uppsamlat material samt trasor som används för rengöring är farligt avfall.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Rester, spill och aerosolbehållare är farligt avfall. Destrueras vid godkänd destruktionsanläggning.