SKYDDSBLAD

Natriumhypoklorit

2022-01-01

  Användningsområde

Reningsverk Skepptuna skola (OBS! Skydddsutrustning nedan)

Säkerhetsdatablad

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd: Helmask med gasfilter klor B (blå) och partikelfilter P2 eller andningsapparat kan behövas.

Handskydd: Skall användas. Lämpligt handskmaterial är naturgummi, neopren, nitril eller PVC (kemskydd > 8 h).

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall tätslutande skyddsglasögon eller visir användas.

Hud- och kroppsskydd: Lämpliga skyddskläder (långa ärmar och ben), gummistövlar. Byxbenen skall vara utanpå stövlarna.

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Ge den drabbade frisk luft, vila i halvsittande ställning och lossa kläderna. Ge om nödvändigt syrgas eller konstgjord andning. Sök medicinsk hjälp.

Hudkontakt: Använd nöddusch. Tag omedelbart av kläder och skor som förorenats. Tvätta huden omsorgsfullt med tvål och vatten. Sök läkare om symptom kvarstår. Tvätta kläderna innan de används igen

Ögonkontakt: Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta ut ev kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär under spolningen så att inget fastnar under dem. Efter den initiala spolningen bör den skadade transporteras till sjukhus eller läkare.

Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen och drick ett par glas vatten eller mjölk. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare och/ eller transportera omedelbart till sjukhus.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp till vatten och avlopp. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada underrätta kommunens miljöskyddsförvaltning och/ eller länsstyrelsens miljövårdsenhet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Utsläpp tas lämpligen upp med t ex vermikulit, torr sand eller annat inert material för kemikalieutsläpp. Uppsamlat material utgör farligt avfall.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Möjlig avfallskod är 06 02 05: Andra baser