SKYDDSBLAD

KRAFT-NATUR

2018-09-19

  Användningsområde

Rengöring, skura golv

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Skölj näsa och mun med rent vatten. Frisk luft och vila. Kontakta sjukhus och läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Skölj ren huden med mycket vatten. Tag av alla nestänkta kläder.

Ögonkontakt: Viktigt! Spila omedelbart ögonen med mycket vatten, 20-30 grader C, i minst 15-30 minuter, håll ögonlocken brett isär, snarast till jukhus eller läkare. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköja. Fortsätt skölja under transporten. Möjlighet till omedelar ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Förtäring: Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den
skadade inte är medvetslös. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om större mängd förtärts eller om kräkning, illamående eller andra besvär tillstöter.

Andra upplysningar: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Vid större spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp, ytvatten, grundvatten eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: 
Mindre mängder utspilld produkt kan spolas bort med mycket vatten. Större mängder vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp och lämnas till destruktion enligt lokala bestämmelser. Kontakta alltid lokala myndigheter, tex räddningstjänsten vid stora utsläpp.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Återanvänd eller återvinn om möjligt. Mindre mängd kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten (1:100). Annars lämnas större restmängder för destruktion enligt lokala regler för komiskt avfall. Produktrester är inget miljöfarligt avfall. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning. Produktens tillverkare är registrerad hos FTI för omhändertagande av tömda förpackningar.