Vilka krav och regler gäller vid OVK?

Plan- och bygglagen (2010:900) är en svensk lag som bestämmer hur mark, vatten och byggande skall planeras. Lagen säger att ventilationssystem i byggnader skall kontrolleras regelbundet med hjälp av en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta för att människor skall få ett bra inomhusklimat och inte utsättas för t.ex. radon, luftföroreningar eller buller.

OVK besiktningen sker enligt regler från Boverket, PBL och PBF

Enligt lag är fastighetsägaren skyldig att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska. Vilka krav och regler som gäller kring OVK kan hittas i:

  • Plan- och bygglagen (PBL)
  • Plan- och byggförordningen (PBF)
  • Boverkets föreskrifter

Kraven i OVK är viktiga för nationella miljökvalitetsmål

OVKs krav är dessutom viktiga för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, där syftet är att människor inte skall utsättas för hälso- eller säkerhetsrisker. I OVK besiktning ingår det även hjälp med förslag på åtgärder som kan ge bättre energihushållning.

Kontrollen skall utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Det finns två behörighetsnivåer för funktionskontrollanter N och K, där N är för projekt av normal art medan K ger behörighet för komplicerade projekt.

När skall besiktningen göras?

Den första besiktningen skall göras innan ett helt nytt ventilationssystem tas i bruk. Sedan skall OVK genomföras vid återkommande tillfällen, det kallas återkommande besiktning – vanligtvis var tredje eller sjätte år beroende på typ av system och fastighet. Följande byggnader och ventilationssystem behöver ingen OVK:

  • Industribyggnader
  • Totalförsvarets byggnader och hemliga anläggningar
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • En- och tvåbostadshus med självdragssystem
  • En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft

Efter besiktningen skall ett OVK protokoll upprättas

Den certifierade funktionskontrollanten skall anteckna resultatet i ett OVK protokoll vid besiktningen. Protokollet skall informera om brister och fel, undertecknas och sedan lämnas till fastighetsägaren.
En kopia skall skickas till kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten skall även utfärda ett intyg med information om kontrollen och sätta upp intyget i byggnaden på en synlig plats. Efter detta är fastighetsägaren skyldig att så snart som möjligt åtgärda felen och bristerna som upptäcks vid OVK.

SVEFAB är ett tryggt val när ni vill kontrollera ert ventilationssystem. Har ni frågor om vilka krav och regler som gäller kring OVK hjälper vi er gärna.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation