Hur går en OVK till?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll. Det är en besiktning som behöver genomföras regelbundet för att se till så att ventilationssystemet i en byggnad fungerar på ett bra sätt. Syftet är att människor ska kunna andas hälsosam luft inomhus och att ventilationen inte bidrar till föroreningar, mögel, hög energiförbrukning eller fuktskador.

En certifierad kontrollant använder verktyg och mätinstrument för att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska, att luftflödena är tillräckliga och att luften går åt rätt håll. Kontrollanten kan även ge råd om energieffektivisering efter besiktningen.

Under en OVK besiktning kontrolleras bl.a. luft, buller och funktion

OVK besiktningen ska utföras av en certifierad besiktningsman. Denne mäter luften i byggnaden, t.ex. koldioxidhalt, fuktighet och organiska ämnen. Ventilationssystemet och aggregatet undersöks, och tilluftskanalerna ska vara rena och servade så att frisk luft kan komma in. Besiktningsmannen tittar även på att värmeväxlare, filter och packningar fungerar som de ska. Ytterligare punkter som ska kontrolleras:

 • Om någon del i ventilationen har förändrats eller bytts ut, och att den i sådana fall fungerar som det ska.
 • Om det finns tydliga instruktioner för hur ventilationssystemet ska användas.
 • Om det finns farliga ämnen i ventilationssystemet som skulle kunna spridas med luftcirkulationen i byggnaden.
 • Om det förekommer buller eller dålig lukt från systemet.
 • Om det går att förbättra energianvändningen.

Efter att OVK besiktningen är genomförd ska kontrollanten underteckna ett intyg med resultaten, som fastighetsägaren ska sätta upp på en synlig plats i byggnaden. Om ventilationssystemet inte blir godkänt, har ägaren av byggnaden en skyldighet att åtgärda problemen så snart som möjligt.

OVK – hur ofta ska den genomföras?

Hur ofta OVK intervallen ska ske skiljer sig en del beroende på byggnad och typ av system.
Generellt gäller:

 • Besiktning vart 3:e år: Skolor, förskolor och vårdinrättningar oavsett ventilationstyp.
 • Besiktning vart 3:e år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande som har FT- eller FTX-ventilation.
 • Besiktning vart 6:e år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- eller
  S-ventilation.
 • Endast besiktning vid installation: En- och tvåbostadshus som har FX- eller FTX-ventilation behöver endast en installationsbesiktning som genomförs när systemet tas i bruk första gången.

SVEFAB hjälper dig med din obligatoriska ventilationskontroll (OVK)

Vi på SVEFAB har 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och OVK besiktning. Våra ventilationstekniker och besiktningsmän är certifierade att hjälpa er besiktiga ventilationen på ett korrekt och noggrant sätt så att ni får bättre luft, effektivare energianvändning och lägre bullernivå.

Välkommen att kontakta oss!

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation