SKYDDSBLAD

YES Handdisk

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Vid symptom: gå ut i friska luften och ventilera det misstänkta området. Vid andningssvårigheter kontakta läkare.

Hudkontakt: Skölj genast med mycket vatten under 15 minuter. För person med ihållande irritation till läkare. Tag genast av kontaminerade kläder.

Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten under 15 minuter. För person med ihållande irritation till läkare

Förtäring: Ge lite eller inget vatten att dricka. Tillåt inte personen att kasta upp. Kontakta läkare.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Konsumentprodukt som hamnar i avlopp efter användning. Förhindra mark- och vattenförorening. Förhindra utbredning i kloakledningar.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.