SKYDDSBLAD

Sprint Emerel Free E5b

2022-01-01

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Ta bort från exponeringskällan. Uppsök läkare.

Hudkontakt: Krävs inte vid normal användning. Skölj med mycket vatten. Om irritation uppkommer kontakta läkare.

Ögonkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten. Kontakta omedelbart läkare.

Förtäring: Ta bort material från munnen. Drick omedelbart 1-2 glas vatten eller mjölk. Uppsök läkare.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Låt inte den koncentrerade produkten nå avloppssystem, yt- eller grundvatten. Späd ut med mycket vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbera med vätskebindande material (sand, sågspån, absol, etc). Säkerställ tillräcklig ventilation.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Ta hand om spill och avfall enligt lokala bestämmelser.