SKYDDSBLAD

Solo rökdetektortestare

2018-09-19

  Användningsområde

Tvättstugor Malmvägen

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta läkare om symptom kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten/tvål.

Ögonkontakt: Spola ögonen med vatten i minst 15 minuter medan de är öppna. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förtäring: Ej sannolik exponeringsväg.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte stora mängder i ytvatten eller i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Samla in mekaniskt och avfallshantera enligt avsnitt 13.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Återvinn bara helt tömt emballage. Behållarna får inte punkteras eller förstöras genom förbränning även om de är tomma. Ej tömd aerosol: Kasta avfallet i en godkänd avfallshanterings-anläggning. Får EJ föras till avfallsupplag.