SKYDDSBLAD

Silocone spray (CRC)

2024-03-18

Användningsområde

Silikonsprej som skyddar, smörjer och isolerar ytor med en osynlig, tålig skyddsfilm. Vattenavisande.

Smörjmedel

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft, håll varm och vid vila. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår.

Hudkontakt: Ta omedelbart av alla förorenade kläder och skölj huden i rikligt med vatten. Tvätta sedan med tvål och vatten. Inhämta råd från läkare.

Ögonkontakt: Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten. Inhämta råd från läkare.

Förtäring: Vid förtäring framkalla EJ kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

Andra upplysningar: Vid illamående, sök läkarvård. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbera spill i lämpligt inaktivt material.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Detta material och dess behållare måste bortskaffas på säkert sätt. Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe.

Förorenad förpackning: Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.