SKYDDSBLAD

Silocone spray (CRC)

2018-09-19

  Användningsområde

Smörjmedel

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft, håll varm och vid vila. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår.

Hudkontakt: Ta omedelbart av alla förorenade kläder och skölj huden i rikligt med vatten. Tvätta sedan med tvål och vatten. Inhämta råd från läkare.

Ögonkontakt: Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten. Inhämta råd från läkare.

Förtäring: Förtäring inträffar osannolikt Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

Andra upplysningar: Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Detta material och dess behållare måste bortskaffas på säkert sätt. Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe.

Förorenad förpackning: Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter