SKYDDSBLAD

PL 400

 2024-03-18

Användningsområde

Monteringslim som har utvecklats för de flesta förekommande byggnadsmaterial
där höga krav ställs på miljö, slutstyrka och enkel applicering.

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta läkare omedelbart.

Hudkontakt: Flytta den skadade från förorenat område. Tag av förorenade kläder. Tvätta genast med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättningen.

Ögonkontakt: Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast med rikliga mängder vatten eller ögonvatten i upp till 10 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

Andra upplysningar: Vid illamående, sök läkarvård. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp i förslutbara behållare. Uppsamlad produkt bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Farligt avfall, förpackning: Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen. Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet. Ej kontaminerat tomemballage kan lämnas till återvinning.

Andra upplysningar: Förpackning med uthärdade rester behandlas som ej farligt avfall.