SKYDDSBLAD

PL 400

 2022-01-01

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta läkare omedelbart.

Hudkontakt: Flytta den skadade från förorenat område. Tag av förorenade kläder. Tvätta genast med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättningen.

Ögonkontakt: Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast med rikliga mängder vatten eller ögonvatten i upp till 10 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp i förslutbara behållare. Uppsamlad produkt bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Farligt avfall, förpackning: Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen. Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet. Ej kontaminerat tomemballage kan lämnas till återvinning.

Andra upplysningar: Förpackning med uthärdade rester behandlas som ej farligt avfall.