SKYDDSBLAD

PAX 21 33 KG

2018-09-19

  Användningsområde

Pool ALCEA Huset (OBS! Personlig skyddsutrustning)

Säkerhetsdatablad

Personlig skyddsutrustning Andningsskydd
Anmärkning : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kombinationsfilter:B-P2

Handskydd
Anmärkning : Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage. Välj rätt kemikalieskyddshandske såsom: Gummi- eller plasthandskar

Ögonskydd
Anmärkning : Skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd
Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder.

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Flytta ut i friska luften.

Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt: Skölj genast med mjuk vattenstråle i minst 5 minuter (håll ögonlocken brett isär). Kontakta omedelbart läkare.

Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Spola rent med stora mängder vatten. Neutralisera med följande produkt(er): kalk

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Produkten är klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet.