SKYDDSBLAD

Natriumhydroxid

2022-01-01

  Användningsområde

Reningsverk Skepptuna skola (OBS! Skydddsutrustning nedan)

Säkerhetsdatablad

Personlig skyddsutrustning
Processförhållanden Det skall finns tillgång till ögonspolning.
Tekniska åtgärder Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av damm skall minimeras.

Andningsskydd Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Handskydd Använd skyddshandskar. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. PVC- eller gummihandskar rekommenderas.

Ögonskydd Använd godkända skyddsglasögon. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Ytterligare Skyddsåtgärder Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk och vid upprepad eller långvarig kontakt med ångor. Använd gummiförkläde. Hygieniska åtgärder Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Flytta den skadade från förorenat område. Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter.

Ögonkontakt: Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta genast läkare. Fortsätt att skölja, även under transporten.

Förtäring: Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Skölj munnen ordentligt. Drick rikligt med vatten. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: RÖR EJ SPILLT MATERIAL! Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter. Efter uppsamling skölj med rikliga mängder vatten.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.