SKYDDSBLAD

Myrr myrdosa

2018-09-19

  Användningsområde

Bekämpning

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Lämna kontaminerat område. Placera och transportera den skadade i framstupa sidoläge. Tag omedelbart av förorenade kläder. Ta hand om dessa på ett säkert sätt.

Hudkontakt: Tvätta huden ordentligt med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Ögonkontakt: Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen ordentligt med vatten. Drick ett par glas vatten. Framkalla kräkning endast om 1. Den skadade är vid fullt medvetande, 2. Medicinsk hjälp och rådgivning inte är lätt tillgängligt, 3. Om en större mängd förtärts (mer än en full mun) och 4. Tiden då förtäringen skedde är mindre än 1 timma sedan. Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen. Eventuell käkning får inte komma ner i andningsorganen.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Sopa upp och lägg uppsamlat material i förslutbara behållare. Tvätta golv och föremål med tvättmedel och vatten. Uppsamlat material bortskaffas som farligt avfall, se punkt 13.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Destrueras vid godkänd destruktionsanläggning.