SKYDDSBLAD

Kvick-Loss

2018-09-19

  Användningsområde

Smörjmedel

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft, håll varm och vid vila. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Sök läkarvård om retningen kvarstår

Ögonkontakt: Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Förtäring inträffar osannolikt Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

Andra upplysningar: Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Ingen tillgänglig data.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Avfallshantera som oanvänd produkt. EWCkoden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWCkod.