Klotterbort

T-Röd

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: För ut den skadade personen i friska luften. Sörj för att den skadade har tillsyn.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Vid hudkontakt: tvätta grundligt med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) tills irritationen upphör och i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Uppsök genast läkare.

Förtäring: Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta.

Andra upplysningar: Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Vid olycka: Kontakta läkare.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Ingen info, se SDB

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Ingen info, se SDB

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.