Klotterborttagare

Pica Easy Off

2024-03-18

Användningsområde

Lämplig på de flesta typer av icke-absorberande ytor som målade och lackade underlag. Produkten är mild att arbeta med, men är mycket effektiv på att ta bort klotter.

Klotterborttagare

Säkerhetsdatablad

 

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: För ut den skadade personen i friska luften. Håll den skadade under uppsyn.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) tills irritationen upphör och i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Uppsök genast läkare.

Förtäring: Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta.

Andra upplysningar: Vid illamående, sök läkarvård. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Ingen info, se SDB

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Ingen info, se SDB

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.