SKYDDSBLAD

KALCIUMHYPOKLORIT GRAN /FAT 40KG

2022-01-01

  Användningsområde

Pool ALCEA Huset (OBS! Skydddsutrustning nedan)

Säkerhetsdatablad

Personlig skyddsutrustning Andningsskydd
Anmärkning : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Rekommenderad filtertyp: Kombinationsfilter:B-P2

Handskydd
Anmärkning : Valet av en lämplig handske beror inte endast på dess material utan också på kvalitetsegenskaper och olikheter från en tillverkare till en annan. Den exakta genombrottstiden har inte tagits reda på av leverantören av skyddshandskarna och måste iakttags. Rekommenderad material: Polykloropren

Ögonskydd
Anmärkning : Skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd
Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder.

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Flytta ut i friska luften. Håll patienten varm och i vila. Vid andnöd, ge syrgas. Kontakta omedelbart läkare.

Hudkontakt: Tvätta bort med tvål och vatten. Tag genast av nedstänkta kläder. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta. Kontakta omedelbart läkare.

Ögonkontakt: Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta omedelbart läkare.

Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare.

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Stoppa fortsatt läckage om det kan göras utan fara. Spill sopas ihop och samlas upp i behållare. Undvik dammbildning.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Hanteras som specialavfall och i överenstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Förorenat emballage klassas som själva produkten.