SKYDDSBLAD

Grönsåpa

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Skölj med vatten.

Ögonkontakt: Skölj med vatten. Kontakta läkare om problemet kvarstår.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Dick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Andra upplysningarVid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Mindre mängder spädes ut med vatten och spolas till avlopp. Stora spill: Sug upp med sand eller annat absorberande material. Efter uppsamling skölj med rikliga mängder vatten.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Ingen särskild metod nödvändig för destruktion. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas i avlopp med stora mängder vatten. Produktrester är inget miljöfarligt avfall. Tömda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning. Produktens tillverkare är registrerad hos FTI för omhändertagande av tömda förpackningar.