SKYDDSBLAD

Exotol

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft.

Hudkontakt: Skölj med vatten.

Ögonkontakt: Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Andra upplysningar: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Vid större spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp, ytvatten, grundvatten eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Mindre spill spädes ut med vatten och spolas till avlopp. Stora spill: Sug upp spill med lämpligt absorberande material. Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Ingen särskild metod nödvändig för destruktion. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten. Produktrester är inget miljöfarligt avfall. Tömda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning. Produktens tillverkare är registrerad hos REPAregistret för omhändertagande av tömda förpackningar.