SKYDDSBLAD

Emaljlack

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med säkerhetsdatabladet.

Hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om symptom uppträder.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta ögonläkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen omedelbart – frisk luft. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Andra upplysningar: Kontakta läkare i osäkra fall.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Sug upp spill med icke brännbart, absorberande material. Samlas upp i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med avsnitt 13 i SDB.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker.