SKYDDSBLAD

Dinofloc aktiv

2022-01-01

  Användningsområde

Pool ALCEA Huset (OBS! Personlig skyddsutrustning)

Säkerhetsdatablad

Personlig skyddsutrustning:
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Ögonkontakt: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.

Förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Se till att patienten kommer under läkarvård.

Andra upplysningar: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare. Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter