SKYDDSBLAD

Dax Alcogel 85

2022-01-01

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Produkten är avsedd för hudkontakt. Ta genast av nedspillda kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt: Skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonen vidöppna. Tag ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml). Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Andra upplysningar: Kontakta läkare i osäkra fall.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Sug upp spill med icke brännbart, absorberande material. Samlas upp i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med avsnitt 13

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker. Tömda och rengjorda förpackningar kan deponeras som hushållsavfall eller lämnas för återvinning.