SKYDDSBLAD

Brineol

2018-09-19

  Användningsområde

Köldbärarvätska

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Låt vila. Flytta ut i friska luften. Kontakta om nödvändigt läkare.

Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och skor. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten Kontakta om nödvändigt läkare.

Ögonkontakt: Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta om nödvändigt läkare.

Förtäring: Skölj munnen. Drick mycket vatten. Uppsök läkare.

Andra upplysningar: Personer som ger första hjälpen måste skydda sig själva. Se också sektion 8 Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Behandla symptomatiskt. Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Säkerställ god ventilation Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Däm upp. Absorbera utspilld vätska i ickebrännbart material t.ex.: sand, jord, vermikulit eller kalkstenpulver Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaffning. Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Hantera med försiktighet. Se också sektion 7. Hantering och lagring Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Samla upp och avyttra avfallsprodukter vid en auktoriserad avfallshanteringsanläggning.