SKYDDSBLAD

Assa Låsspray

2022-01-01

  Användningsområde

Smörjmedel

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Drick ett par glas vatten eller mjölk.

Andra upplysningar: Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp till avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande. Små spill: Torka bort med papper eller textil.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser.