SKYDDSBLAD

Antidunst

2024-02-21

Användningsområde

Antidunst bildar ett effektivt luktstopp för avloppssystem. Vitolja som förhindrar uttorkning och dålig lukt i golvbrunnar, särskilt för golvbrunnar som
står oanvända en tid.

Odörskydd för avlopp

Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj rikligt med vatten i någon minut.

Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick ett par glas vatten. Sök läkarvård om större mängder svalts. Framkalla EJ kräkning.

Andra upplysningar: Vid illamående, sök läkarvård. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkter, vattendrag och mark. Kontakta räddningstjänsten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in och samla upp utspilld produkt med sand, jord eller annat lämpligt material.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Produkten utgör i mindre mängder ej farligt avfall. Stora mängder produkt utgör farligt avfall och lämplig destruktionsmetod är förbränning. Undvik utsläpp till miljön, tillverkaren avråder från avledning av avloppsvatten. Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av stora mängder avfall.