SKYDDSBLAD

Antidunst

2018-09-19

  Användningsområde

Odörskydd för avlopp
Säkerhetsdatablad

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj rikligt med vatten i någon minut

Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick ett par glas vatten. Sök läkarhjälp om större mängder svalts. Frammkalla EJ kräkning

Andra upplysningar: 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkter, vattendrag och mark. Kontakta räddningstjänsten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Valla in och samla upp utspilld produkt med sand, jord eller annat lämpligt material.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Produkten utgör i mindre mängder ej farligt avfall. Stora mängder produkt utgör farligt avfall och lämplig destruktionsmetod är förbränning. Undvik utsläpp till miljön, tillverkaren avråder från avledning av avloppsvatten. Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av stora mängder avfall.