SKYDDSBLAD

Alloren

2018-09-19

  Användningsområde

  Första hjälpen-åtgärd

Inandning: Skölj näsa och mun med rent vatten. Fisk luft och vila.

Hudkontakt: Skölj och tvätta ren huden med mycket vatten. Vid hudirritation: Kontakta läkare.

Ögonkontakt: Spola med tempererat vatten (20-30 grader C) under minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta sjukhus eller läkare.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Dick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om mer än obetydlig mängd svalts eller om illamående eller andra besvär tillstöter.

Andra upplysningar: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Vid större spill eller utsläpp, förhindra att pridukten når avlopp, ytvattenm grundvatten eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Mindre mängder utspilld produkt kan spolas bort med mycket vatten. Större mängder vallas in med sant, jord eller liknande och samlas upp och lämnas till destruktion enligt lokala bestämmelser. Kontakta alltid lokala myndigheter, tex räddningstjänsten vid stora utsläpp.

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Återanvänd eller återvinn om möjligt. Ingen särskild metod nödvändig för destruktion. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas i avlopp med stora mängder vatten. Produktrester är inget miljöfarligt avfall. Tömda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning. Produktens tillverkare är registrerad hos FTI för omhändertagande av tömda förpackningar.