SKYDDSBLAD

5-56 AEROSOL

2022-01-01

  Användningsområde

Smörjmedel

Säkerhetsdatablad

  Åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Frisk luft, håll varm och vid vila. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Sök läkarvård om retningen kvarstår.

Ögonkontakt: Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten. Sök läkarvård om retningen kvarstår

Förtäring: Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

Andra upplysningar: Vid illamående, sök läkarvård (visa etiketten om möjligt). Om symptom består, kontakta alltid läkare.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag Om förorenat vatten når avloppssystem eller vattendrag, meddela omedelbart berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Detta material och dess behållare måste bortskaffas på säkert sätt. Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe.