Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

SVEFAB bevarar värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk, administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning i Sverige.

SVEFAB skall vara kundernas förstahandsval när det gäller kvalitets- och miljösäkrad förvaltning genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade lösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan. All vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt, vilket innebär att miljö – och sociala aspekter beaktas i alla processer.

SVEFAB når framgång i kvalitetsarbete genom att:
• leverera överenskommet uppdrag på avtalad tid
• vara professionell i alla kundrelationer
• säkerställa engagerade - och kompetenta medarbetare
• samverka med leverantörer kring relevanta kvalitetsaspekter

SVEFAB når framgång i miljöarbete genom att:
• ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga föroreningar
• kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt
• följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav
• samverka med leverantörer och myndigheter kring relevanta miljöaspekter

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.
Vårt arbetsmiljöarbete innefattar bland annat:
• I ett nära samarbete mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador.
• Vårt mål är god arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap och trygghet. 
• Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön, så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå. 
• Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar. 
• På regelbundna arbetsplatsträffar diskuteras tillbud, arbetsmiljö, personal, och andra frågor. 
• Vi ska kontinuerligt utvärdera vårt arbetsmiljöarbete och samtidigt fastställa nya mål med arbetet.
• Att regelbundet på arbetsplatsen göra översyn av arbetsmiljön och säkerheten.

Verksamhetssystemet är baserat på bl.a. kraven i ISO 9001, 14001 samt OHSAS 18001 som utgör basen i vårt arbete.

Läs om miljökrav för leverantörer här

Logga in i kundportalen

Här kan du som kund ta del av felanmälningar, drift-, energi- och ekonomirapporter.

LOGGA IN
Logga In
Felanmälan

Gör en felanmälan avseende bostad, skola, förskola, övrig kommunal verksamhet eller företag här.

LOGGA IN
Senaste nytt på SVEFAB

Nytt uppdrag, Brf Klockargården

LÄS MER